Konkursu “VALORANT CRUNCHIPS CUP"

regulamin

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „VALORANT CRUNCHIPS CUP” (dalej nazywany „Konkursem”) jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

1.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

1.4. Sędzia – osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu do sprawowania nadzoru nad jego prawidłowym przebiegiem. Decyzje podejmowane przez Sędziów rozgrywek są ostateczne. Ponadto kierując się zasadami fair play, Sędziowie mogą podejmować decyzje nieprzewidziane postanowieniami niniejszego regulaminu.

1.5. Zachowanie – każdy Uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nieprzestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.

1.6. Anulowanie Konkursu – w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator ma prawo anulować Konkurs.

1.7. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie oraz odbiorem nagród.

1.8. Strona zawodów – portal informacyjny pod adresem: https://crunchipscup.gry-online.pl, za którego pośrednictwem Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie na platformie Toornament.

1.9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu, zaakceptowaniem go i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 

2. UCZESTNICY

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.

 1. Uczestnik, który nie ukończył 18 lat, musi posiadać dokument podpisany przez opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na jego uczestnictwo w Konkursie i zobowiązany jest do jego okazanie na każde żądanie Organizatora lub Sędziego.
 2. Uczestnik turniejów kwalifikacyjnych musi zamieszkiwać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Każdy Uczestnik Konkursu musi być posiadaczem prywatnego konta Riot na serwerze europejskim.

2.3.  Uczestnik Turnieju może reprezentować tylko jedną drużynę.

2.4. Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, ani wulgarne i niestosowne. Drużyny niestosujące się do tego punktu zostaną wykluczone z Konkursu.

2.5. Konkurs trwa od 18.07.2020 roku (start rejestracji) do 23.08.2020 roku (finał). Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2.6. Konkurs składa się trzech faz: kwalifikacji otwartych, fazy grupowej oraz fazy pucharowej.

2.7. Przed rozpoczęciem pierwszej fazy konkursu (kwalifikacji otwartych) Kapitan zakwalifikowanej drużyny ma obowiązek w dniu swoich meczów potwierdzić udział drużyny poprzez funkcję check-in dostępną na stronie zawodów w serwisie Toornament. Funkcja ta dostępna będzie do godziny przed startem meczu. Brak niniejszego potwierdzenia skutkuje wykluczeniem z Konkursu i przyjęciem na miejsce drużyny kolejnej drużyny z listy rezerwowej, według kolejności zakwalifikowania się do danej fazy Konkursu.

2.8. Każdy Uczestnik w swoim dniu meczowym, powinien być dostępny na kanale Discord prowadzonym na potrzeby Konkursu minimum 20 minut przed rozpoczęciem meczu. W przypadku braku obecności Uczestnika, Organizator wybierze z listy rezerwowej kolejną drużynę. Adres Discorda: https://discord.gg/VaZPuys

2.9. Wyłącznie kapitanowie drużyn kontaktują się z Organizatorem w sprawie organizacji i przebiegu spotkań.

 

3. ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONKURSIE – REJESTRACJA

3.1. Rejestracja do udziału w Konkursie trwa od 18.07.2020 r. godz. 16:00 do 4.08.2020 r. godz. 20:00 i jest prowadzona przy użyciu platformy Toornament, na której należy posiadać konto.

3.2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wejść na stronę zapisów do Turnieju, znajdująca się pod adresem: https://www.toornament.com/pl/tournaments/3726155931513257984/share/ oraz uzupełnić znajdujący się tam formularz zgłoszeniowy.

3.3. Za rejestrację odpowiada zawsze Kapitan drużyny, który nie może zostać zmieniony.

3.4. Kapitan może zgłosić do udziału w Turnieju maksymalnie 6 graczy, z których ostatni zgłoszony jest zawodnikiem rezerwowym.

3.5. W każdym z czterech turniejów kwalifikacyjnych są miejsca dla 32 drużyn.

3.6. Turnieje kwalifikacyjne zostaną rozegrane w terminach wskazanych w pkt. 3.9. niniejszego Regulaminu.

3.7. Kapitan biorącej udział w Konkursie drużyny, rejestrując się na dedykowanej Stronie zawodów podaje Organizatorowi następujące dane członków drużyny:

 1. nick z konta Riot;
 2. nazwa konta Discord;
 3. adres e-mailowy;
 4. adres kanału na platformie Twitch, jeśli dotyczy (wskazane w pkt. 6. niniejszego Regulaminu).

Dane te będą wykorzystane do poprawnego przeprowadzenia Konkursu oraz kontaktu z jego Uczestnikami za pomocą komunikatora Discord oraz podanego adresu e-mail.

3.8. Drużyny przyjmowane są do turnieju na następujących zasadach:

 1. 16 Drużyn na podstawie rangi najwyżej klasyfikowanego członka Drużyny (po 4 Drużyny na każdy turniej kwalifikacyjny). Ranga zostaje podana w formularzu, a następnie po zakończeniu procesu rejestracji jest weryfikowana przez organizatorów poprzez zaproszenie zawodnika z najwyższą rangą w kliencie gry.
 2. 112 Drużyn na podstawie kolejności zgłoszeń (po 28 na każdy turniej kwalifikacyjny).

3.9. Po przyjęciu do Konkursu, kapitanowie Drużyn mają czas na potwierdzenie udziału drużyny w Konkursie poprzez funkcje check-in na Stronie turnieju w dniu turnieju do godz. 18:00:

I turniej kwalifikacyjny – 10.08.2020 roku, o godz. 19:00,

II turniej kwalifikacyjny – 11.08.2020 roku, o godz. 19:00,

III turniej kwalifikacyjny – 12.08.2020 roku, o godz. 19:00,

IV turniej kwalifikacyjny –  13.08.2020 roku, o godz. 19:00.

W przypadku braku potwierdzenia przez kapitana Drużyny zgłoszenia do udziału w turnieju kwalifikacyjnym w sposób określony w niniejszym punkcie Regulaminu, Drużyna ta zostaje wykluczony z udziału w Konkursie i usunięta z listy Uczestników, a na jej miejsce trafia kolejna Drużyna według kolejności zgłoszeń.

3.10. Poza Kwalifikacjami Otwartymi Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia do Konkursu 8 (ośmiu) specjalnie zaproszonych Drużyn, tzw. dzikie karty. Drużyny, którym zostaną przyznane dzikie karty zostają automatycznie zakwalifikowane do fazy grupowej.

4. FORMAT TURNIEJU I ZASADY UCZESTNICTWA

4.1. Format turnieju

4.1.1. Otwarte kwalifikacje

 1. Pierwszą fazę Konkursu stanowią cztery turnieje kwalifikacyjne;
 2. w każdym turnieju kwalifikacyjnym biorą udział maksymalnie 32 drużyny, które zostają podzielone w pary;
 3. Turniej ma strukturę drabinki pojedynczej eliminacji;
 4. w dniu Turnieju każda para drużyn rozgrywa między sobą mecz do jednej wygranej. Zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy, a przegrany odpada z Turnieju;
 5. Drużyny rozgrywają między sobą mecze tak długo, aż pozostaną tylko 2 (dwie) Drużyny, które otrzymają kwalifikację do kolejnej fazy turnieju;
 6. każda Drużyna po ostatniej decydującej rundzie swojego meczu ma obowiązek wykonania zrzutu ekranu, na którym widać dokładny wynik meczu. W przypadku sytuacji spornych Organizator może wymagać przesłania wykonanego przez Uczestnika zrzutu ekranu.

4.1.2. Faza grupowa

 1. w drugiej fazie Konkursu (faza grupowa) bierze udział 16 (szesnaście) Drużyn, które podzielone zostaną na 4 (cztery) grupy;
 2. w dniu określonym przez Organizatora Drużyny rozgrywają między sobą mecze BO1 (best of one/do jednej wygranej) w ramach grup;
 3. dwie drużyny z każdej grupy, które wygrały najwięcej spotkań uzyskają awans do trzeciej fazy Konkursu (faza pucharowa);
 4. w przypadku takiej samej liczby zwycięstw w ramach grupy o awansie decydują poniższe warunki według następującej kolejności:
  • w przypadku remisu pomiędzy 2 (dwoma) Drużynami decyduje wynik bezpośredniego meczu;
  • w przypadku remisu pomiędzy trzema lub większą liczbą drużyn, pod uwagę będą wzięte wyniki meczów bezpośrednich każdej Drużyny przeciwko innym Drużynom biorącym udział w tiebreakerze. Jeżeli jedna lub więcej Drużyn wygrało, lub przegrało więcej niż 50% Meczów sumarycznie przeciwko innym Drużynom w tiebreakerze, automatycznie otrzymują one wyższe/niższe miejsce/-a oraz deklaruje się nowy tiebreaker pomiędzy pozostałymi Drużynami
  • ogólna liczba wygranych rund w Fazie grupowej;
  • liczba zabójstw w Fazie grupowej.
 5. w przypadku braku rozstrzygnięcia remisu dwie remisujące drużyny grają tego samego dnia dodatkowy mecz decydujący o awansie.

4.1.3. Faza pucharowa

 1. w trzeciej fazie Konkursu bierze udział 8 (osiem) Drużyn, które podzielone zostaną w pary. Każda para składa się z jednej Drużyny, która zajęła w fazie grupowej pierwsze miejsce i jednej Drużyny, która zajęła drugie miejsce;
 2. w dniu określonym przez Organizatora dwie wybrane drużyny Uczestników rozgrywają między sobą mecze z udziałem Obserwatora wyznaczonego przez Organizatora;
 3. Zwycięzca spotkania przechodzi do kolejnej rundy, a przegrany odpada z Turnieju.
 4. mecze ćwierćfinałowe rozgrywane są do 2 wygranych map (best of three). Pierwsza drużyna, która wygra dwie mapy, wygrywa cały mecz;
 5. mecze półfinałowe oraz finał rozgrywane są do 3 wygranych map (best of five). Pierwsza drużyna, która wygra trzy mapy, wygrywa cały mecz;
 6. w Turnieju nie ma meczu o trzecie miejsce.

4.2. Procedury rozgrywania spotkań.

4.2.1. Zasady meczów

 1. grę w kliencie gry zawsze zakłada jeden z kapitanów Drużyn.
 2. konfiguracja gry powinna wyglądać następująco:
  • OPEN: Custom Game
  • MODE: Standard
  • CHEATS: Off
 3. Jeżeli Mecz zostanie przerwany w wyniku problemów technicznych z serwerami gry, należy go powtórzyć na tej samej mapie i z tym samymi Agentami.
 4. Jeżeli Mecz zostanie przerwany na etapie wyboru Agentów w sposób niezależny od zawodników, należy powtórzyć fazę wyboru.
 5. Turniej jest rozgrywany na mapach: Bind, Haven, Split, Ascent

4.2.2 W meczach do jednej wygranej:

 1. Kapitanowie drużyn banują mapy na czacie meczowym, odrzucając po jednej mapie na zmianę, aż zostanie wyłoniona ostatnia mapa, na której rozegrany zostanie mecz;
 2. Drużyna po lewej stronie zaczyna banować pierwsza;
 3. Stronę wybiera drużyna, która jako druga banuje mapę, zaraz po zakończeniu fazy banowania.

4.2.3 W ćwierćfinałach fazy pucharowej:

 1. Na początku meczu ćwierćfinałowego Kapitan drużyny, która w fazie grupowej zajęła wyższe miejsce banuję jedną z czterech dostępnych map.
 2. Następnie Kapitanowie obu drużyn wybierają kolejność rozgrywania trzech pozostałych map. Kapitan drużyny, która zajęła niższe miejsce w fazie grupowej wybiera pierwszą mapkę, Kapitan drugiej drużyny drugą mapę, a trzeci mecz zostaje rozegrany na ostatniej dostępnej mapie.
 3. mapy nie mogą się powtarzać,
 4. Stronę startu w pierwszym meczu wybiera drużyna, która zajęła wyższe miejsce w fazie grupowej, a w kolejnych meczach wybór strony odbywa się na zmianę.

4.2.4 W półfinałach i finale fazy pucharowej:

 1. Kapitanowie drużyn przed każdym meczem wybierają kolejność rozgrywania wszystkich czterech dostępnych w grze map. Drużyna, która w ćwierćfinale miała większą różnicę wygranych rund do przegranych, wybiera pierwszą i trzecią mapę, a przeciwna drużyna drugą oraz czwartą.
 2. mapy nie mogą się powtarzać, z wyjątkiem piątego meczu. Piąta mapa wybierana jest na takich samych zasadach jak w meczu do jednej wygranej (punkt 5.6 regulaminu). W takiej sytuacji banowanie rozpoczyna drużyna, która pierwsza wybierała kolejność map.
 3. Stronę startu w pierwszym meczu wybiera drużyna, która jako druga banuje mapę, a w kolejnych meczach wybór strony odbywa się na zmianę.

4.3 Pozostałe zasady

4.3.1 Gra nie może zostać rozpoczęta, dopóki każdy z graczy nie będzie gotowy.

4.3.2 Jeśli z jakiegoś powodu gracz zostanie wyrzucony z serwera gra musi być kontynuowana.

4.3.3 Zwycięska drużyna powinna wykonać zrzut ekranu i przekazać screena z wynikami Organizatorowi.

 

5. PROBLEMY TECHNICZNE I OSZUSTWA

5.1. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne w tym: aktualizacje gry, błędy techniczne po stronie gry oraz awarię serwerów.

5.1.1. Gracze są odpowiedzialni za poprawne działanie swojego sprzętu,  połączenia internetowego oraz zabezpieczenia przed atakami np. DDOS.

5.2. Restart meczu może nastąpić tylko za zgodą Sędziego i tylko w przypadkach problemów natury technicznej, leżącej po stronie serwerów gry.

5.3. Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry, stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych wpływających na rozgrywkę czy ustawianie wyników spotkań. Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie.

 

6. STREAMING

6.1. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do streamowania swojej rozgrywki, ale muszą być spełnione następujące warunki:

 1. należy umieścić w tytule streamu tekst “VALORANT CRUNCHIPS CUP”;
 2. w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć chęć streamowania rozgrywek oraz podać adres swojego kanału na platformie Twitch.

6.2. zgłaszając się przy użyciu formularza i biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się na podgląd i możliwość streamowania ich meczów przez Organizatorów.

6.3. Wszystkie mecze będą streamowane na oficjalnym kanale Twitch Friendly Fire (https://www.twitch.tv/friendlyfirepl).

 

7. NAGRODY

7.1. Sponsorami nagród są Organizator oraz firmy: The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. oraz Riot Games Services GmbH.

7.2. Nagrodami w turnieju są:

I miejsce – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) podzielone równo na członków drużyny, którzy rozegrali przynajmniej jeden pełny mecz w fazie pucharowej, 5 zestawów produktowych od Crunchips oraz 5 koszulek.

II miejsce – 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) podzielone równo na członków drużyny, którzy rozegrali przynajmniej jeden pełny mecz w fazie pucharowej, 5 zestawów produktowych od Crunchips oraz 5 koszulek.

III-IV miejsce – 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), podzielone równo na członków obu drużyn z miejsc III-IV, którzy rozegrali przynajmniej jeden pełny mecz w fazie pucharowej oraz 10 zestawów produktowych od Crunchips.

7.3. W razie powstania obowiązku podatkowego, podatek od Nagród odprowadza Organizator.

7.4. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail powiązany z kontem Uczestnika na platformie Toornament. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora, następujących danych osobowych niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania oraz numer telefonu w celu wysyłki nagrody – zestawów produktowych od Crunchips;
 3. numer konta bankowego w celu wysyłki nagrody pieniężnej.

7.5. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody pieniężnej lub rzeczowej w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:

 1. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
 2. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

7.6. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, w terminie 14 dni od przekazania tych danych Organizatorowi, nie później niż do dnia 22 września 2020 roku.

7.7. Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na terenie Polski.

7.8. Wydanie nagród pieniężnych odbywa się wyłącznie na rachunki bankowe prowadzone w Polsce.

7.9. Nagrody nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.

7.10. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

8.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych faz Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w punkcie 1 ust. 1 z dopiskiem „VALORANT CRUNCHIPS CUP – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8.3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych w ramach platformy jest Toornament. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności platformy Toornament można znaleźć na stronie https://www.toornament.com/en_US/privacy-policy w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.

9.2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie Turnieju Uczestnik zgadza się, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

9.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane przez organizatora to:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres mailowy;
 3. ksywka przypisana do prywatnego konta Riot;
 4. nazwa konta Discord.

w przypadku Zwycięzców dodatkowo także:

 1. adres zamieszkania;
 2. data urodzenia;
 3. PESEL;
 4. numer telefonu;
 5. numer konta bankowego;
 6. w razie powstania obowiązku podatkowego nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego.

9.4. Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 9.3. będą przetwarzane w celach:

 1. organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu;
 2. wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród, w tym odprowadzenia podatku;
 3. kontaktu z Uczestnikami przez platformę Discord oraz maila;
 4. sporządzenia statystyk dotyczących turnieju oraz celów księgowych.

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.

9.5. Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:

 1. wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 2. prawie do ich modyfikacji;
 3. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

9.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, wskazanych w punkcie 7, a w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.

9.7. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:

 1. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);
 2. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, nr PESEL zwycięzców oraz dane właściwego im urzędu skarbowego w celach księgowych oraz odprowadzenia podatku).

Wykaz wszystkich Partnerów znajduje się pod adresem: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=14

9.8. W sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w zakresie realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marek Pióro z którym można skontaktować się pod adresem [email protected];

 

10. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W KONKURSIE

10.1. Organizator sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

 1. osób, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń, lub zasad przeprowadzania Konkursu czy zasad gry;
 2. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

10.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin – za wyjątkiem Komentatora.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://crunchipscup.gry-online.pl/

11.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected] oraz poprzez platformę Discord.

11.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

11.4. Regulamin obejmujący zmiany wymienione w punkcie 11.3. zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://crunchipscup.gry-online.pl/ z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem turnieju do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

11.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 10.3. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem https://crunchipscup.gry-online.pl/

11.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.